Komisje

Publikacje

Kup
Jednolite reguły dla gwarancji płatnych na żądanie wraz z wzorcowymi formularzami
Wydanie 2010

Ostateczna wersja URDG 758 została przyjęta przez Komitet Wykonawczy ICC w dniu 3 grudnia 2009, a następnie zatwierdzona przez członków dwóch sponsorujących komisji. Reguły weszły w życie dnia 1 lipca 2010 roku. Mają one zastosowanie do każdej gwarancji i regwarancji, w której tekście zostały przywołane. Mogą być również stosowane jako zwyczaj handlowy lub jeśli wynika to logicznie z relacji biznesowych pomiędzy stronami gwarancji płatnej na żądanie lub regwarancji - w przypadkach, kiedy tak stanowi prawo właściwe dla gwarancji.

 
czytaj więcej
Kup
Incoterms 2010 wersja polsko-angielska

Reguły Incoterms® są standardowo umieszczane w umowach handlowych na cały świecie tak by zdefiniować podział odpowiedzialności za dostawę towarów pomiędzy między dostawcą a nabywcą towarów. Cieszące się światową akceptacją zapisy wprowadzają ład w różniących się znacząco systemach prawa gospodarczego różnych krajów i zasłużenie stały się sensacją w handlu międzynarodowym 75 lat temu, kiedy to po raz pierwszy zostały zaproponowane przez ICC.

 
czytaj więcej
Kup
Umowa Modelowa MIH Międzynarodowej Sprzedaży

W toku prac prowadzonych przez Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej ( ICC Poland) staramy się przybliżać Państwu najcenniejsze publikacje z bogatego dorobku ICC. Po szeregu publikacji związanych z finansową stroną transakcji w handlu zagranicznym przyszła obecnie kolej na Modelowy Kontrakt Międzynarodowej Sprzedaży ICC ( The Model ICC Sales Contract).

Publikacja ta to jeden z bestsellerów ICC – niezwykle popularne narzędzie dla handlowców i przedsiębiorców sprzedających i kupujących dobra w obrocie transgranicznym.

 
czytaj więcej
Kup
Klauzula siły wyższej MIH, Klauzula uciążliwości MIH

ICC Polska udostępnia Państwu kolejną publikację sfinalizowaną przez MIH w 2003 r. Zawarte w niej wzorce klauzuli siły wyższej (force majeure) oraz klauzuli uciążliwości(hardship) zostały sformułowane przez najlepszych specjalistów w omawianej dziedzinie, w sposób precyzyjny, jasny i wyczerpujący, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań i zagrożeń w obrocie zagranicznym. Zmierzają one do zapewnienia ochrony interesów stron umowy w wyważonym i sprawiedliwym zakresie.

 
czytaj więcej
Kup
Umowa Modelowa MIH Międzynarodowej Agencji Handlowej, Umowa Modelowa MIH Międzynarodowej Dystrybucji
Krótka wersja

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Polska) udostępnia Państwu kolejną publikację poświęconą umowom modelowym dotyczącym międzynarodowych transakcji handlowych. W ubiegłym roku wydaliśmy w tym zakresie Umowę międzynarodowej sprzedaży towarów oraz klauzule siły wyższej i uciążliwości (publikacje MIH nr 556 i 650).

 
czytaj więcej
© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved