Komisje

ICC (Międzynarodowa Izba Handlowa)

Międzynarodowa Izba Handlowa (International Chamber of Commerce - ICC) została utworzona w Paryżu w 1919 roku. Aktualnie ICC jest największą światową organizacją handlową zrzeszającą ponad 6.5 miliona członków – przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń – oraz siecią 3000 ekspertów w ponad 130 państwach.

ICC promuje handel międzynarodowy i inwestycje, kształtuje wzorce odpowiedzialnego postępowania w biznesie oraz globalne podejście do przepisów prawnych poprzez promocję kierunków działania (policy advocacy), tworzenie standardów i zasad (rules and standards setting) oraz zapewnienie światowej sławy usług rozwiązywania sporów (dispute resolution services).

ICC jest głosem międzynarodowego biznesu – poprzez swoich członków-ekspertów którzy przedstawiają opinie w zakresie różnorodnych kwestii dotyczących szeroko rozumianego handlu, inwestycji oraz rozwoju. Stanowiska są następnie prezentowane na forum najważniejszych organizacji międzynarodowych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), przy której ICC ma status konsultacyjny stałego reprezentanta przy siedzibie ONZ w Nowym Jorku, Światowa Organizacja Handlu (WTO), z którą ICC ściśle współpracuje, a także przy G20, dla którego ICC odgrywa rolę podstawowej przestrzeni kontaktu pomiędzy światem biznesu a rządami i prezesami banków centralnych dwudziestu najsilniejszych gospodarek świata.

U podstaw działań ICC leży przekonanie, iż umacnianie więzi handlowych pomiędzy narodami jest potężną siłą sprawczą pokoju i dobrobytu. Dziś misją ICC jest promocja handlu oraz inwestycji ponad granicami oraz wsparcie przedsiębiorców i biznesu w przezwyciężeniu wyzwań i wykorzystaniu możliwości, które prezentuje globalizacja.

 

KOMISJE ICC

Komisje ICC to wyspecjalizowane grupy robocze złożone z ekspertów z kręgu biznesu, które działają w celu:

 • ułatwienia rozwoju międzynarodowego handlu i inwestycji;
 • analizowania kwestii istotnych dla światowego biznesu;
 • opracowywania polityk i kierunków działania, w tym przygotowywania stanowisk, zbiorów zasad oraz kodeksów dobrych praktyk.

Wyspecjalizowane Komisje ICC działają w obszarach:

 • Arbitrażu i ADR;
 • Bankowości;
 • Prawa i Praktyki Handlowej;
 • Konkurencji;
 • Odpowiedzialności Korporacyjnej i Antykorupcji;
 • Ceł i Ułatwień Handlu;
 • Gospodarki Cyfrowej;
 • Środowiska i Energii;
 • Własności Intelektualnej;
 • Marketingu i Reklamy;
 • Podatków; oraz
 • Polityki Handlowej i Inwestycyjnej.

 

NARZĘDZIA ICC DLA BIZNESU

Mając na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej ICC oferuje szeroki wachlarz usług, takich jak:

 • Usługi w zakresie przeciwdziałania przestępczości gospodarczej
  Szeroka oferta usług mających na celu zwalczanie przestępczości gospodarczej – od oszustw w handlu międzynarodowym, ubezpieczeniach, instrumentach finansowych i transporcie morskim poprzez pranie brudnych pieniędzy, piractwo morskie, podrabianie produktów oraz kradzież własności intelektualnej.
 • Usługi rozwiązywania sporów
  Alternatywy dla postępowania sądowego – szczególnie dedykowane dla rozwiązywania sporów transgranicznych. Zapewniane przez powszechnie znany Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ICC oraz Międzynarodowe Centrum ADR ICC oferujące arbitraż i mediację, a także inne metody polubownego rozwiązywania sporów, w tym usługi niezależnych ekspertów oraz komisji rozjemczych.
 • Światowa Federacja Izb Handlowych
  Światowe forum dla izb handlowych służące usprawnieniu wymiany idei, budowaniu relacji oraz rozwojowi nowych produktów i usług.
 • Publikacje
  Powszechnie używane regulaminy, standardy i wytyczne, a także publikacje informacyjne i zbiory klauzul modelowych, które są opracowywane przez komisje ICC, oddziały oraz innych międzynarodowych ekspertów.
 • Fundacja badawcza
  Niezależne badania, które przyczyniają się do rozwoju wiedzy powszechnej, edukacji oraz debaty na temat korzyści płynących ze światowego handlu i inwestycji.
 • Instytut Światowego Prawa Gospodarczego
  Służący umocnieniu więzi pomiędzy międzynarodowym środowiskiem biznesowym oraz przedstawicielami zawodów prawniczych celem szerzenia wiedzy oraz rozwoju prawa i międzynarodowych praktyk biznesowych.
 • Szkolenia i konferencje
  Szeroki wachlarz różnorodnych szkoleń, seminariów i konferencji pozwalających ICC dzielić się posiadaną wiedzą specjalistyczną oraz doświadczeniem w zakresie prawa oraz gospodarki ze słuchaczami na całym świecie.
 • Akademia ICC
  Zapewniająca edukację biznesową, która przyczynia się do rozwoju transgranicznego handlu i inwestycji, w tym poprzez m.in. serię wyspecjalizowanych programów certyfikujących uznawanych przez środowiska biznesowe na całym świecie.
© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved