Komisje

powrót Aktualność

Dr Cezary Wiśniewski wybrany nowym prezesem, a Justyna Szpara wiceprezesem ICC Polska 2018-07-17

W czerwcu br. nastąpiły zmiany w zarządzie ICC Polska – dr Cezary Wiśniewski został wybrany nowym Prezesem Izby i tym samym zastąpił w tej roli mecenasa Macieja Jamkę. Justyna Szpara została wybrana Wiceprezesem Izby oraz Przewodniczącą Komisji ds. Arbitrażu, zastępując w tej roli mecenasa Bartosza Krużewskiego. W zarządzie pozostali Wojciech Kowalewski jako Członek Zarządu oraz Paweł Pniewski jako Skarbnik i Sekretarz Generalny.

 

Dr Cezary Wiśniewski radcą prawnym, pełniącym rolę senior partnera i szefa warszawskiej praktyki rozwiązywania sporów w Linklaters, międzynarodowej kancelarii prawnej. Koncentruje się na doradztwie międzynarodowym firmom w zakresie ich działalności i inwestycji w Polsce. Reprezentuje również klientów w postępowaniach arbitrażowych i opracowuje strategie rozwiązywania sporów handlowych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa handlowego i arbitrażowego.

W ciągu ostatnich lat był zaangażowany w międzynarodowe spory arbitrażowe, w szczególności w dwustronne spory dotyczące umów inwestycyjnych. Reprezentował zarówno inwestorów, jak i Rzeczpospolitą Polską w sprawach z zakresu międzynarodowego prawa publicznego na tle dwustronnych umów inwestycyjnych. Mecenas Wiśniewski często pojawia się jako panelista i wykładowca na seminariach i konferencjach związanych z arbitrażem międzynarodowym.

 

Mec. Justyna Szpara jest adwokatem i partnerem zarządzającym kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Od ponad 15 lat doradza i reprezentuje polskich i międzynarodowych klientów w sporach gospodarczych przed sądami powszechnymi, a także w krajowych i międzynarodowych sporach arbitrażowych, w szczególności w zakresie fuzji i przejęć, nieruchomości, kontraktów budowlanych, projektów inwestycyjnych, prawa spółek oraz umów handlowych. Występowała jako pełnomocnik w licznych postępowaniach prowadzonych według regulaminów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądu Arbitrażowego Lewiatan, ICC i UNCITRAL, a także w postępowaniach postarbitrażowych. Jej doświadczenie obejmuje również doradztwo i reprezentację klientów w arbitrażu inwestycyjnym.

Justyna Szpara pełniła funkcję arbitra lub arbitra przewodniczącego w kilkudziesięciu postępowaniach arbitrażowych prowadzonych. Jest autorką licznych publikacji z tematyki arbitrażu wydanych w Polsce i za granicą. Występowała również jako prelegent i panelista na licznych konferencjach polskich i międzynarodowych dotyczących arbitrażu.

Jest członkiem Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej, a także członkiem Inter-Pacific Bar Association (IPBA). Pełni funkcję Honorowego Skarbnika w Zarządzie International Association of Young Lawyers (AIJA). Jest również członkiem CIArb z tytułem Fellow.

*************************

This past June, the new members of the Board of ICC Poland were  elected – Cezary Wiśniewski was elected the next President, replacing Maciej Jamka in the role. Justyna Szpara was elected Vice-President of the Chamber and Chair of the Arbitration Committee, and replaced Bartosz Krużewski in this position. Two members reconfirmed their positions on the Board, Wojciech Kowalewski as Board Member and Paweł Pniewski as the Treasurer and Secretary General.

 

Cezary Wisniewski is a Polish qualified lawyer (radca prawny), senior partner and head of the Warsaw dispute resolution practice at the international law firm Linklaters. He focuses on serving multinational companies in relation to their activities and investments in Poland. He also represents clients in arbitration proceedings and develops strategies for resolving commercial disputes. He is the author of various publications on commercial and arbitration law.

He represented both investors and the Republic of Poland in several arbitration cases. These cases have involved disputes in the field of public international law on bilateral investment treaties, investment-related disputes, the internationalisation of contracts and state responsibility. Cezary frequently appears as a panellist and lecturer at various international arbitration-related seminars and conferences.

 

Justyna Szpara is a Polish qualified lawyer (adwokat) and managing partner at the law firm Łaszczuk & Partners. For over 15 years, she has advised and represented Polish and international clients in commercial disputes before common courts, as well as in domestic and international arbitration disputes, in particular in the field of mergers and acquisitions, real estate, construction contracts, investment projects, company law and commercial contracts. She has acted as a representative in numerous proceedings conducted under the rules of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce, Lewiatan Court of Arbitration, ICC and UNCITRAL, as well as in post-arbitration proceedings. Her experience also includes consulting and representing clients in investment arbitrations.Justyna has acted as an arbitrator or presiding arbitrator in several dozen arbitration proceedings. She is the author of numerous publications on arbitration issued in Poland and abroad. She was also a speaker or panellist at numerous domestic and international conferences on arbitration.She is a member of the Commission for Arbitration at the Polish Bar Council and a member of the Inter-Pacific Bar Association (IPBA). She is also the Honorary Treasurer of the Board of the International Association of Young Lawyers (AIJA) and a Fellow CIArb member.

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved