Commissions

Publications

Buy
Documentary Credits in Practice

Purpose and aim of this book – practical guide for exporters, importers, traders and bankers

 

 

 

 

 
read more
Buy
Jednolite reguły dla gwarancji płatnych na żądanie wraz z wzorcowymi formularzami
Wydanie 2010

Ostateczna wersja URDG 758 została przyjęta przez Komitet Wykonawczy ICC w dniu 3 grudnia 2009, a następnie zatwierdzona przez członków dwóch sponsorujących komisji. Reguły weszły w życie dnia 1 lipca 2010 roku. Mają one zastosowanie do każdej gwarancji i regwarancji, w której tekście zostały przywołane. Mogą być również stosowane jako zwyczaj handlowy lub jeśli wynika to logicznie z relacji biznesowych pomiędzy stronami gwarancji płatnej na żądanie lub regwarancji - w przypadkach, kiedy tak stanowi prawo właściwe dla gwarancji.

 
read more
Buy
Incoterms 2010 wersja polsko-angielska

Reguły Incoterms® są standardowo umieszczane w umowach handlowych na cały świecie tak by zdefiniować podział odpowiedzialności za dostawę towarów pomiędzy między dostawcą a nabywcą towarów. Cieszące się światową akceptacją zapisy wprowadzają ład w różniących się znacząco systemach prawa gospodarczego różnych krajów i zasłużenie stały się sensacją w handlu międzynarodowym 75 lat temu, kiedy to po raz pierwszy zostały zaproponowane przez ICC.

 
read more
Buy
Umowa Modelowa MIH Międzynarodowej Sprzedaży

W toku prac prowadzonych przez Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej ( ICC Poland) staramy się przybliżać Państwu najcenniejsze publikacje z bogatego dorobku ICC. Po szeregu publikacji związanych z finansową stroną transakcji w handlu zagranicznym przyszła obecnie kolej na Modelowy Kontrakt Międzynarodowej Sprzedaży ICC ( The Model ICC Sales Contract).

Publikacja ta to jeden z bestsellerów ICC – niezwykle popularne narzędzie dla handlowców i przedsiębiorców sprzedających i kupujących dobra w obrocie transgranicznym.

 
read more
Buy
Klauzula siły wyższej MIH, Klauzula uciążliwości MIH

ICC Polska udostępnia Państwu kolejną publikację sfinalizowaną przez MIH w 2003 r. Zawarte w niej wzorce klauzuli siły wyższej (force majeure) oraz klauzuli uciążliwości(hardship) zostały sformułowane przez najlepszych specjalistów w omawianej dziedzinie, w sposób precyzyjny, jasny i wyczerpujący, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań i zagrożeń w obrocie zagranicznym. Zmierzają one do zapewnienia ochrony interesów stron umowy w wyważonym i sprawiedliwym zakresie.

 
read more
© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved